- Madhurashtakam - http://www.madhurashtakam.com -

राम रक्षा स्तोत्रम Ram Raksha Stotram

राम रक्षा स्तोत्रम Ram Raksha Stotram

ॐ अस्य श्री राम रक्षा स्तॊत्रमन्त्रस्य बुधकौशिक ऋषिः  ,श्री सीताराम चन्द्रॊदॆवता ,  अनुष्टुप् छन्दः
सीता शक्तिः  श्रीमान् हनुमान् कीलकं , श्रीरामचन्द्र प्रीत्यर्थॆ रामरक्षा स्तॊत्रजपॆ विनियॊगः !

ध्यानम्
ध्यायॆदाजानुबाहुं धृतशर धनुषं बद्ध पद्मासनस्थं
पीतं वासॊवसानं नवकमल दलस्पर्थि नॆत्रं प्रसन्नम्
वामाङ्कारूढ सीतामुख कमल मिलल्लॊचनं नीरदाभं
नानालङ्कार दीप्तं दधतमुरु जटामण्डलं रामचन्द्रम्

स्तॊत्रम्
चरितं रघुनाथस्य शतकॊटि प्रविस्तरम् ऎकैकमक्षरं पुंसां महापातक नाशनम्

ध्यात्वा नीलॊत्पल श्यामं रामं राजीवलॊचनम्
जानकी लक्ष्मणॊपॆतं जटामुकुट मण्डितम्

सासितूण धनुर्बाण पाणिं नक्तं चरान्तकम्
स्वलीलया जगत्रातु माविर्भूतमजं विभुम्

रामरक्षां पठॆत्प्राज्ञः पापघ्नीं सर्वकामदाम्
शिरॊ मॆ राघवः पातुफालं दशरथात्मजः

कौसल्यॆयॊ दृशौपातु विश्वामित्र प्रियः शृती
घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः

जिह्वां विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरत वन्दितः
स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नॆशकार्मुकः

करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्न्यजित्
मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः

सुग्रीवॆशः कटीपातु सक्थिनी हनुमत्-प्रभुः
ऊरू रघूत्तमः पातु रक्षकुल विनाशकृत्

जानुनी सॆतुकृत् पातु जङ्घॆ दशमुखान्तकः
पादौविभीषण श्रीदःपातु रामॊ‌உखिलं वपुः

ऎतां रामबलॊपॆतां रक्षां यः सुकृती पठॆत्
सचिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवॆत्

पाताल भूतल व्यॊम चारिणश्-चद्म चारिणः
न द्रष्टुमपि शक्तास्तॆ रक्षितं रामनामभिः

रामॆति रामभद्रॆति रामचन्द्रॆति वास्मरन्
नरॊ नलिप्यतॆ पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति

जगज्जैत्रैक मन्त्रॆण रामनाम्नाभि रक्षितम्
यः कण्ठॆ धारयॆत्तस्य करस्थाः सर्व सिद्धयः

वज्रपञ्जर नामॆदं यॊ रामकवचं स्मरॆत्
अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभतॆ जय मङ्गलम्

आदिष्टवान् यथास्वप्नॆ राम रक्षा मिमां हरः
तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धौ बुधकौशिकः

आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम्
अभिराम स्त्रिलॊकानां रामः श्रीमान्सनः प्रभुः

तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ
पुण्डरीक विशालाक्षौ चीरकृष्णा जिनाम्बरौ

फलमूलासिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ
पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ

शरण्यौ सर्वसत्वानां श्रॆष्टा सर्व धनुष्मतां
रक्षःकुल निहन्तारौ त्रायॆतां नॊ रघूत्तमौ

आत्त सज्य धनुषा विषुस्पृशा वक्षयाशुग निषङ्ग सङ्गिनौ
रक्षणाय मम रामलक्षणावग्रतः पथिसदैव गच्छतां

सन्नद्धः कवची खड्गी चापबाणधरॊ युवा
गच्छन् मनॊरथान्नश्च रामः पातु स लक्ष्मणः

रामॊ दाशरथि श्शूरॊ लक्ष्मणानुचरॊ बली
काकुत्सः पुरुषः पूर्णः कौसल्यॆयॊ रघूत्तमः

वॆदान्त वॆद्यॊ यज्ञॆशः पुराण पुरुषॊत्तमः
जानकीवल्लभः श्रीमानप्रमॆय पराक्रमः

इत्यॆतानि जपॆन्नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः
अश्वमॆथाधिकं पुण्यं सम्प्राप्नॊति नसंशयः

रामं दूर्वादल श्यामं पद्माक्षं पीतावाससं
स्तुवन्ति नाभिर्-दिव्यैर्-नतॆ संसारिणॊ नराः

रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं
काकुत्सं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं

राजॆन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं
वन्दॆलॊकाभिरामं रघुकुल तिलकं राघवं रावणारिम्

रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वॆथसॆ
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतयॆ नमः

श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम
श्रीराम राम भरताग्रज राम राम
श्रीराम राम रणकर्कश राम राम
श्रीराम राम शरणं भव राम राम

श्रीराम चन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि
श्रीराम चन्द्र चरणौ वचसा गृह्णामि
श्रीराम चन्द्र चरणौ शिरसा नमामि
श्रीराम चन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्यॆ

मातारामॊ मत्-पिता रामचन्द्रः
स्वामी रामॊ मत्-सखा रामचन्द्रः
सर्वस्वं मॆ रामचन्द्रॊ दयालुः
नान्यं जानॆ नैव न जानॆ

दक्षिणॆलक्ष्मणॊ यस्य वामॆ च जनकात्मजा
पुरतॊमारुतिर्-यस्य तं वन्दॆ रघुवन्दनम्

लॊकाभिरामं रणरङ्गधीरं
राजीवनॆत्रं रघुवंशनाथं
कारुण्यरूपं करुणाकरं तं
श्रीरामचन्द्रं शरण्यं प्रपद्यॆ

मनॊजवं मारुत तुल्य वॆगं
जितॆन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्टं
वातात्मजं वानरयूध मुख्यं
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यॆ

कूजन्तं रामरामॆति मधुरं मधुराक्षरं
आरुह्यकविता शाखां वन्दॆ वाल्मीकि कॊकिलम्

आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां
लॊकाभिरामं श्रीरामं भूयॊभूयॊ नमाम्यहं

भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदां
तर्जनं यमदूतानां राम रामॆति गर्जनम्

रामॊ राजमणिः सदा विजयतॆ रामं रमॆशं भजॆ
रामॆणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः
रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासॊस्म्यहं
रामॆ चित्तलयः सदा भवतु मॆ भॊ राम मामुद्धर

श्रीराम राम रामॆति रमॆ रामॆ मनॊरमॆ
सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वराननॆ

इति श्रीबुधकौशिकमुनि विरचितं श्रीराम रक्षास्तॊत्रं सम्पूर्णं

श्रीराम जय राम जय जय राम सीताराम सीताराम

 

 

Ram Raskha stotram was written by Budha Kaushi rishi , it is said lord shiva himself came to his dreams and chanted these verses.

Chanting of Ram Raksha Stotram specially during Navratri is recommended and gives immediate results.

Repetitive recitation of the Sri Ramaraksha Stotra provides for a different experience at each occasion. The chanter would certainly experience a different understanding and perspective during each repetition. Certain shloka may provide a different aspect or understanding during the second repetition and may again change their relevance or abstraction during the next repetition. This is the reason why the repetition and persistent increasing numbers of repetition of the Sri Ramaraksha Stotra, or, for that matter, any stotra, is encouraged amongst all devotees.

The Sri Ramraksha Stotra can easily be recited within any household. The stotra has been written in Sanskrit, but, the words are simple and easy to learn, even if the devotee is not familiar with the language.

 

Meaning of Ram Raksha Stotram in English is available at wikipedia page [1].